Politika e privatësisë

Data e hyrjes në fuqi: 2021-08-18

Prezantimi

Mirë se vini në KALVO .

KALVO është faqe interneti referuese që ofron informacion në lidhje me çmimet dhe specifikimet e telefonave dhe tabletëve më të fundit (në tekstin e mëtejmë "Shërbim" ).

Politika jonë e privatësisë rregullon vizitën tuaj në kalvo.com dhe shpjegon se si ne mbledhim, ruajmë dhe zbulojmë informacionin që rezulton nga përdorimi juaj i Shërbimit tonë.

Ne përdorim të dhënat tuaja për të ofruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Përveç nëse përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtat kuptime si në Kushtet dhe Kushtet tona .

Kushtet tona ( "Kushtet" ) rregullojnë të gjithë përdorimin e Shërbimit tonë dhe së bashku me Politikën e Privatësisë përbën marrëveshjen tuaj me ne ( "marrëveshje" ).

Përkufizimet

SH SRBIM : nënkupton uebfaqen kalvo.com dhe Aplikacionin KALVO të operuar nga KALVO .

T D DHNAT PERSONALE: do të thotë të dhëna për një individ të gjallë i cili mund të identifikohet nga ato të dhëna (ose nga ato dhe informacione të tjera ose në zotërimin tonë ose ka të ngjarë të na vijnë në posedim).

TAT DHNAT E PAGERDORIMIT: mblidhen automatikisht të dhënat ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).

COOKIES: janë skedarë të vegjël të ruajtur në pajisjen tuaj (kompjuter ose pajisje celulare).

KONTROLLUESI I TAT DHNAVE: do të thotë një person fizik ose juridik i cili (qoftë vetëm ose bashkërisht ose së bashku me persona të tjerë) përcakton qëllimet për të cilat dhe mënyrën në të cilën të dhënat personale përpunohen, ose do të përpunohen. Për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë, ne jemi një Kontrollues i të Dhënave të të dhënave tuaja.

PCRPUNIMTART E TAT DHNAVE (OSE SH PRORBIMTART): nënkupton çdo person fizik ose juridik që përpunon të dhënat në emër të Kontrolluesit të të Dhënave. Ne mund të përdorim shërbimet e Ofruesve të Shërbimeve të ndryshme në mënyrë që të përpunojmë të dhënat tuaja në mënyrë më efektive.

SUBJEKTI I TAT DHNAVE: është çdo individ i gjallë që është subjekt i të dhënave personale.

P THERDORuesi: është individi që përdor Shërbimin tonë. Përdoruesi korrespondon me Subjektin e të Dhënave, i cili është subjekt i të dhënave personale.

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit

Ne mbledhim disa lloje të ndryshme informacioni për qëllime të ndryshme për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin tonë për ju.

Llojet e të dhënave të mbledhura

Te dhena Personale

Ndërsa përdorni Shërbimin tonë, ne mund t'ju kërkojmë të na jepni disa informacione të identifikueshme personalisht që mund të përdoren për t'ju kontaktuar ose identifikuar ( "Të dhënat personale" ). Informacioni i identifikueshëm personal mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

 1. Adresa e emailit
 2. Emri dhe mbiemri
 3. Numri i telefonit
 4. Adresa, Vendi, Shteti, Provinca, Kodi ZIP/Postar, Qyteti
 5. Cookies dhe të dhënat e përdorimit

Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për t'ju kontaktuar me gazeta, materiale marketingu ose promovuese dhe informacione të tjera që mund të jenë me interes për ju. Ju mund të refuzoni të merrni ndonjë ose të gjitha këto komunikime nga ne duke ndjekur lidhjen e çabonimit.

Të dhënat e përdorimit

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur hyni në Shërbim nga ose përmes ndonjë pajisjeje ( "Të dhënat e përdorimit" ).

Këto të dhëna të përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të kompjuterit tuaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës tuaj, koha e kaluar në ato faqe, unike identifikuesit e pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Kur hyni në Shërbimin me një pajisje, këto të dhëna të përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si lloji i pajisjes që përdorni, ID -ja unike e pajisjes tuaj, adresa IP e pajisjes tuaj, sistemi operativ i pajisjes tuaj, lloji i shfletuesit të internetit që përdorni, pajisje unike identifikues dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Ndjekja e të dhënave të cookie -t

Ne përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme ndjekëse për të ndjekur aktivitetin në Shërbimin tonë dhe mbajmë informacione të caktuara.

Cookies janë skedarë me një sasi të vogël të të dhënave të cilat mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. Cookies dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe në internet dhe ruhen në pajisjen tuaj. Përdoren gjithashtu teknologji të tjera të përcjelljes, të tilla si fenerë, etiketa dhe skripte për të mbledhur dhe ndjekur informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë.

Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj të refuzojë të gjitha cookie -t ose të tregojë kur po dërgohet një cookie. Sidoqoftë, nëse nuk pranoni cookie, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë.

Shembuj të Cookies që ne përdorim:

 1. Cookies Sesioni: Ne përdorim Cookies të Sesionit për të operuar Shërbimin tonë.
 2. Cookies Preference: Ne përdorim Cookies Preference për të kujtuar preferencat tuaja dhe cilësimet e ndryshme.
 3. Cookies të Sigurisë: Ne përdorim Cookies të Sigurisë për qëllime sigurie.
 4. Cookies Reklamimi: Cookies Reklamuese përdoren për t'ju shërbyer me reklama që mund të jenë të rëndësishme për ju dhe interesat tuaja.

Të dhëna të tjera

Ndërsa përdorim Shërbimin tonë, ne gjithashtu mund të mbledhim informacionin e mëposhtëm: detajet e pasaportës, shtetësinë, regjistrimin në vendbanimin dhe adresën aktuale, numrin e telefonit (punë, celular), detajet e dokumenteve mbi arsimin, kualifikimin, trajnimin profesional, marrëveshjet e punës, jo -marrëveshjet e zbulimit, informacion mbi shpërblimet dhe kompensimin, informacion mbi gjendjen martesore, vendndodhjen e zyrës dhe të dhëna të tjera.

Përdorimi i të dhënave

KALVO përdor të dhënat e mbledhura për qëllime të ndryshme:

 1. për të siguruar dhe mirëmbajtur Shërbimin tonë
 2. për t'ju njoftuar për ndryshimet në Shërbimin tonë
 3. për t'ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë ndërvepruese të Shërbimit tonë kur të zgjidhni ta bëni këtë
 4. për të siguruar mbështetjen e klientit
 5. për të mbledhur analiza ose informacion të vlefshëm në mënyrë që të mund të përmirësojmë Shërbimin tonë
 6. për të monitoruar përdorimin e Shërbimit tonë
 7. për të zbuluar, parandaluar dhe adresuar çështje teknike
 8. për të përmbushur çdo qëllim tjetër për të cilin ju e siguroni atë
 9. për të kryer detyrimet tona dhe për të zbatuar të drejtat tona që rrjedhin nga çdo kontratë e lidhur midis jush dhe nesh, përfshirë faturimin dhe arkëtimin
 10. për t'ju siguruar njoftime në lidhje me llogarinë tuaj dhe/ose pajtimin, përfshirë njoftimet e skadimit dhe rinovimit, udhëzimet me email, etj.
 11. për t'ju siguruar lajme, oferta speciale dhe informacion të përgjithshëm në lidhje me mallrat, shërbimet dhe ngjarjet e tjera që ne ofrojmë që janë të ngjashme me ato për të cilat tashmë keni blerë ose keni kërkuar nëse nuk keni zgjedhur të mos merrni një informacion të tillë
 12. në ndonjë mënyrë tjetër që mund të përshkruajmë kur ju jepni informacionin
 13. për ndonjë qëllim tjetër me pëlqimin tuaj.

Ruajtja e të dhënave

Ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Ne do t'i ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet t'i mbajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjet në fuqi), do të zgjidhim mosmarrëveshjet dhe do të zbatojmë marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

Ne gjithashtu do të ruajmë të dhënat e përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit ruhen në përgjithësi për një periudhë më të shkurtër, përveç rasteve kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionalitetin e Shërbimit tonë, ose ne jemi ligjërisht të detyruar t'i mbajmë këto të dhëna për periudha më të gjata kohore.

Transferimi i të dhënave

Brenda fushëveprimit të aktiviteteve tona të shkëmbimit të informacionit të përcaktuara më lart, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në vende të tjera (përfshirë vendet jashtë EEA) të cilat mund të kenë standarde të ndryshme të mbrojtjes së të dhënave nga vendi juaj i vendbanimit. Ju lutemi vini re se të dhënat e përpunuara në një vend të huaj mund të jenë subjekt i ligjeve të huaja dhe të arritshme për qeveritë e huaja, gjykatat, zbatimin e ligjit dhe agjencitë rregullatore. Sidoqoftë, ne do të përpiqemi të marrim masa të arsyeshme për të ruajtur një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave kur ndani të dhënat tuaja personale me vende të tilla.

Zbulimi i të dhënave

Ne mund të zbulojmë informacionin personal që mbledhim, ose ju jepni:

1. Transaksioni i biznesit.

Nëse ne ose filialet tona jemi të përfshirë në një bashkim, blerje ose shitje të aseteve, të dhënat tuaja personale mund të transferohen.

2. Rastet e tjera. Ne gjithashtu mund të zbulojmë informacionin tuaj:

 1. tek filialet dhe filialet tona;
 2. për kontraktorët, ofruesit e shërbimeve dhe palët e tjera të treta që ne përdorim për të mbështetur biznesin tonë;
 3. për të përmbushur qëllimin për të cilin e siguroni;
 4. me qëllim përfshirjen e logos së kompanisë suaj në faqen tonë të internetit;
 5. për çdo qëllim tjetër të zbuluar nga ne kur ju jepni informacionin;
 6. me pëlqimin tuaj në çdo rast tjetër;
 7. nëse besojmë se zbulimi është i nevojshëm ose i përshtatshëm për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Kompanisë, klientëve tanë ose të tjerëve.

Siguria e të dhënave

Siguria e të dhënave tuaja është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në internet ose metoda e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa përpiqemi të përdorim mjete komerciale të pranueshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre absolute.

Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR)

Nëse jeni banor i Bashkimit Evropian (BE) dhe Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), keni disa të drejta të mbrojtjes së të dhënave, të mbuluara nga GDPR.

Ne synojmë të ndërmarrim hapa të arsyeshëm për t'ju lejuar të korrigjoni, ndryshoni, fshini ose kufizoni përdorimin e të dhënave tuaja personale.

Në qoftë se ju dëshironi që të jetë i informuar se çfarë të dhënave personale që ne të mbajë lidhje me ju dhe nëse ju dëshironi që ajo të hiqet nga sistemet tona, ju lutem vizitoni faqen tonë të na kontaktoni faqe

Në rrethana të caktuara, ju keni këto të drejta të mbrojtjes së të dhënave:

 1. e drejta për të hyrë, përditësuar ose fshirë informacionin që kemi për ju;
 2. e drejta e korrigjimit. Ju keni të drejtë të korrigjoni informacionin tuaj nëse ai informacion është i pasaktë ose jo i plotë;
 3. e drejta për të kundërshtuar. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale;
 4. e drejta e kufizimit. Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e informacionit tuaj personal;
 5. e drejta për transportueshmëri të të dhënave. Ju keni të drejtë të pajiseni me një kopje të të dhënave tuaja personale në një format të strukturuar, të lexueshëm nga makina dhe të përdorur zakonisht;
 6. e drejta për të tërhequr pëlqimin. Ju gjithashtu keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë kur ne mbështetemi në pëlqimin tuaj për të përpunuar informacionin tuaj personal;

Ju lutemi vini re se ne mund t'ju kërkojmë të verifikoni identitetin tuaj para se t'i përgjigjeni kërkesave të tilla. Ju lutemi vini re, ne mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë Shërbim pa disa të dhëna të nevojshme.

Ju keni të drejtë të ankoheni tek një Autoritet për Mbrojtjen e të Dhënave në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale. Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni autoritetin tuaj lokal për mbrojtjen e të dhënave në Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE).

Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave sipas Aktit të Mbrojtjes së Privatësisë në Kaliforni (CalOPPA)

CalOPPA është ligji i parë shtetëror në vend që kërkon uebfaqe komerciale dhe shërbime online për të postuar një politikë të privatësisë. Arritja e ligjit shtrihet përtej Kalifornisë për të kërkuar nga një person ose kompani në Shtetet e Bashkuara (dhe të imagjinohet bota) që operon me uebfaqe që mbledhin informacion personalisht të identifikueshëm nga konsumatorët e Kalifornisë për të postuar një politikë të dukshme të intimitetit në faqen e saj të internetit duke deklaruar saktësisht informacionin që mblidhet dhe ato individët me të cilët po ndahet, dhe të respektojnë këtë politikë.

Sipas CalOPPA ne pajtohemi me sa vijon:

 1. përdoruesit mund të vizitojnë faqen tonë në mënyrë anonime.
 2. lidhja jonë e Politikës së Privatësisë përfshin fjalën "Privacy" dhe mund të gjendet lehtësisht në faqen kryesore të faqes sonë të internetit.
 3. përdoruesit do të njoftohen për çdo ndryshim të politikës së privatësisë në Faqen tonë të Politikës së Privatësisë.
 4. përdoruesit janë në gjendje të ndryshojnë informacionin e tyre personal duke na kontaktuar në formularin tonë të kontaktit .

Politika jonë për sinjalet "Mos gjurmoni":

Ne i nderojmë sinjalet Mos Ndiqni dhe nuk gjurmojmë, mbjellim cookies ose përdorim reklama kur ekziston një mekanizëm i shfletuesit Mos Ndiqni. Mos gjurmoni është një preferencë që mund të vendosni në shfletuesin tuaj të internetit për të informuar faqet e internetit që nuk doni të gjurmoheni.

Mund të aktivizoni ose çaktivizoni Mos gjurmoni duke vizituar faqen e Preferencave ose Cilësimeve të shfletuesit tuaj të internetit.

Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave sipas Aktit të Kalifornisë për Privatësinë e Konsumatorit (CCPA)

Nëse jeni banor i Kalifornisë, keni të drejtë të mësoni se çfarë të dhënash mbledhim për ju, kërkoni të fshini të dhënat tuaja dhe të mos i shisni (ndani) ato. Për të ushtruar të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave, mund të bëni kërkesa të caktuara dhe të na pyesni:

1. Çfarë informacioni personal kemi për ju. Nëse e bëni këtë kërkesë, ne do t'ju kthehemi:

 1. Kategoritë e informacionit personal që kemi mbledhur për ju.
 2. Kategoritë e burimeve nga të cilat ne mbledhim informacionin tuaj personal.
 3. Qëllimi biznesor ose tregtar për mbledhjen ose shitjen e informacionit tuaj personal.
 4. Kategoritë e palëve të treta me të cilat ndajmë informacionet personale.
 5. Pjesët specifike të informacionit personal që kemi mbledhur për ju.
 6. Një listë e kategorive të informacionit personal që ne kemi shitur, së bashku me kategorinë e çdo kompanie tjetër ku i kemi shitur. Nëse nuk i kemi shitur informacionet tuaja personale, do t'ju informojmë për atë fakt.
 7. Një listë e kategorive të informacionit personal që ne kemi zbuluar për një qëllim biznesi, së bashku me kategorinë e çdo kompanie tjetër me të cilën e kemi ndarë.

Ju lutemi vini re, ju keni të drejtë të na kërkoni të ju japim këtë informacion deri në dy herë në një periudhë dymbëdhjetë mujore. Kur e bëni këtë kërkesë, informacioni i dhënë mund të jetë i kufizuar në informacionin personal që kemi mbledhur për ju në 12 muajt e mëparshëm.

2. Për të fshirë informacionin tuaj personal.

Nëse e bëni këtë kërkesë, ne do të fshijmë informacionin personal që mbajmë për ju deri në datën e kërkesës suaj nga regjistrimet tona dhe do të drejtojmë çdo ofrues shërbimi të bëjë të njëjtën gjë. Në disa raste, fshirja mund të bëhet përmes ç’identifikimit të informacionit. Nëse zgjidhni të fshini informacionin tuaj personal, mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksione të caktuara që kërkojnë që të funksionojnë informacionet tuaja personale.

3. a i shesim informacionet tuaja personale?

Ne nuk i shesim ose i japim me qira informacionet tuaja personale palëve të treta për çfarëdo qëllimi. Ne nuk i shesim informacionet tuaja personale për konsideratë monetare. Sidoqoftë, në disa rrethana, një transferim i informacionit personal tek një palë e tretë, ose brenda familjes sonë të kompanive, pa konsideratë monetare mund të konsiderohet një "shitje" sipas ligjit të Kalifornisë. Ju jeni pronari i vetëm i të dhënave tuaja personale dhe mund të kërkoni zbulimin ose fshirjen në çdo kohë.

Nëse paraqisni një kërkesë për të ndaluar shitjen e informacionit tuaj personal, ne do të ndalojmë së bëri transferime të tilla.

Ju lutemi vini re, nëse na kërkoni të fshijmë ose ndalojmë shitjen e të dhënave tuaja, kjo mund të ndikojë në përvojën tuaj me ne dhe mund të mos jeni në gjendje të merrni pjesë në programe të caktuara ose shërbime anëtarësie që kërkojnë përdorimin e informacionit tuaj personal për të funksionuar. Por në asnjë rrethanë, ne nuk do t'ju diskriminojmë për ushtrimin e të drejtave tuaja.

Për të ushtruar të drejtat tuaja Kaliforni për mbrojtjen e të dhënave të përshkruara më sipër, ju lutem dërgoni kërkesën tuaj (s) në tonë Na Kontaktoni faqe

Të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave, të përshkruara më sipër, mbulohen nga CCPA, shkurt për Aktin e Privatësisë së Konsumatorit në Kaliforni. Për të mësuar më shumë, vizitoni faqen zyrtare të internetit të Informacionit Legjislativ të Kalifornisë. CCPA hyri në fuqi më 01/01/2020.

Ofruesit e shërbimeve

Ne mund të punësojmë kompani dhe individë të palëve të treta për të lehtësuar Shërbimin tonë ( "Ofruesit e Shërbimeve" ), për të ofruar Shërbime në emrin tonë, për të kryer shërbime të lidhura me Shërbimin ose për të na ndihmuar në analizimin e mënyrës se si përdoret Shërbimi ynë.

Këto palë të treta kanë qasje në të dhënat tuaja personale vetëm për të kryer këto detyra në emrin tonë dhe janë të detyruar të mos i zbulojnë ose përdorin ato për ndonjë qëllim tjetër.

Analitikë

Ne mund të përdorim Ofrues të Shërbimeve të palëve të treta për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë.

Mjetet CI/CD

Ne mund të përdorim Ofrues të Shërbimeve të palëve të treta për të automatizuar procesin e zhvillimit të Shërbimit tonë.

Reklamimi

Ne mund të përdorim Ofrues të Shërbimeve të Palëve të treta për t'ju treguar reklama për t'ju ndihmuar në mbështetjen dhe mirëmbajtjen e Shërbimit tonë.

Ri-marketingu i sjelljes

Ne mund të përdorim shërbime të ri-marketingut për t'ju reklamuar në faqet e internetit të palëve të treta pasi të keni vizituar Shërbimin tonë. Ne dhe shitësit tanë të palëve të treta përdorin cookie për të informuar, optimizuar dhe ofruar reklama bazuar në vizitat tuaja të mëparshme në Shërbimin tonë.

Privatësia e Fëmijëve

Shërbimet tona nuk janë të destinuara për përdorim nga fëmijët nën moshën 18 vjeç ( "Fëmijë" ose "Fëmijë" ).

Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione të identifikueshme personalisht nga Fëmijët nën 18 vjeç. Nëse jeni të vetëdijshëm se një Fëmijë na ka dhënë të Dhëna Personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të dhëna personale nga fëmijët pa verifikuar pëlqimin e prindërve, ne ndërmarrim hapa për ta hequr atë informacion nga serverët tanë.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne mund të përditësojmë herë pas here Politikën tonë të Privatësisë. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të Privatësisë në këtë faqe.

Ne do t'ju njoftojmë me email dhe/ose një njoftim të shquar në Shërbimin tonë, para se ndryshimi të hyjë në fuqi dhe të azhurnojmë "datën e hyrjes në fuqi" në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshillojmë që të rishikoni periodikisht këtë Politikë të Privatësisë për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur postohen në këtë faqe.